Všeobecné podmínky poskytování webových služeb společnosti FinancniRadce.cz, s.r.o.1. Všeobecná ustanovení

1.1. Toto jsou Všeobecné podmínky poskytování webových služeb společnosti FinancniRadce.cz, s.r.o., které upravují práva a povinnosti společnosti FinancniRadce.cz, s.r.o. se sídlem U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha 1, IČO: 02674386, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 222082 (dále Poskytovatel) a všech osob užívajících jejích služeb.2. Výklad pojmů

2.1. Aktivací Služby se rozumí zahájení poskytování Služby ze strany Poskytovatele bez zbytečného odkladu po vložení finančních prostředků na Zákaznický účet.

2.2. Internetovými stránkami se rozumí domény a servery provozované Poskytovatelem.

2.3. Zákazníkem se rozumí každá fyzická, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

2.4. Kontaktní adresou Zákazníka se rozumí emailová adresa zadaná Zákazníkem při registraci či oznámená později Zákazníkem způsobem stanoveným pro oznamování změn údajů. Zákazník je povinen udržovat tuto adresu v provozuschopném stavu tak, aby na ni mohl přijímat emailové zprávy zaslané Poskytovatelem. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel nezasílá zprávy opakovaně ani v případě, kdy mu server emailového účtu Zákazníka zašle zprávu o tom, že emailová zpráva Poskytovatele nemohla být doručena. Je proto doporučováno pravidelně kontrolovat obsah informační části Serveru za účelem prověření nových informací sdělovaných Poskytovatelem.

2.5. Pravidly se rozumí tyto Všeobecné podmínky poskytování webových služeb společnosti FinancniRadce.cz, s.r.o.

2.6. Server je internetová stránka provozovaná Poskytovatelem na internetové adrese www.poradce.cz. Server umožňuje registraci k využívání Služby, změny údajů a přístup k individuální stránce zákazníka Služby.

2.7. Službou se rozumí služba www.poradce.cz zajišťovaná Poskytovatelem. Službu je možné využívat pouze po akceptaci Podmínek, provedení registrace na Serveru a potvrzení Smlouvy ze strany Poskytovatele. Služba je poskytována zdarma a veřejně.

2.8. Smlouvou se rozumí smlouva o poskytování Služby uzavřená mezi Poskytovatelem a Zákazníkem dle těchto Podmínek.

2.9. Registrací se rozumí vyplnění alespoň všech povinných údajů Registračního formuláře, vyjádření souhlasu s Pravidly a potvrzení uzavření Smlouvy ze strany Poskytovatele. Registraci lze provést také přístupem přes aplikaci provozovanou Poskytovatelem na stránce www.facebook.com. Dále lze registraci provést přes smluvní partnery, affiliate partnery nebo textové odkazy a bannery umístěné na webových stránkách Poskytovatele nebo smluvních partnerů nebo affiliate partnerů.

2.10. Zákazník zadá prostřednictvím webové služby Poskytovatele nebo prostřednictvím webové služby smluvního partnera vstupní informace a na základě získaných informací Poskytovatel dodá výstupní informace Zákazníkovi.

2.11. Zákazník prostřednictvím webové služby Poskytovatele může zažádat o srovnání produktů nebo může položit dotaz odeslaný prostřednictvím formulářů na webových stránkách Poskytovatele. Srovnání pro Zákazníky není nijak závazné a nemusí se jím řídit. Poskytovatel nenese zodpovědnost za obsah srovnání produktů a za odpovědi na dotazy zaslané Zákazníkem.

2.12. Registračním formulářem je formulář dostupný na Serveru, jehož vyplnění je podmínkou Registrace. Poskytovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech vyžadovat předložení dalších dokladů a informací Zákazníka, popř. požadovat souhlas Zákazníka s uzavřením smlouvy písemnou formou s ověřeným podpisem.

2.13. Registrovaným uživatelem nebo také Zákazníkem se rozumí taková osoba, která jednak vyplní a odešle příslušný registrační formulář na stránce www.facebook.com, potvrdí svou registraci z emailové adresy zadané při registraci a stane se uživatelem služeb Facebook, a zároveň klikne na přístupové stránce k některé z aplikací provozované Poskytovatelem na tlačítko „Přejít do aplikace“ nebo jiné přístupové tlačítko, čímž vyjádří souhlas s podmínkami užití aplikace a s Pravidly.

2.14. Zájemcem se rozumí každá fyzická či právnická osoba, která vyplní Registrační formulář na Serveru. Zájemce je povinen uvést v Registračním formuláři pravdivé údaje. Zájemce je dále povinen vyplnit při registraci alespoň ty údaje, jež jsou v Registračním formuláři označeny jako povinné.

2.15. Zákazníkem se také rozumí Registrovaný uživatel a dále Zájemce, jenž řádně vyplnil Registrační formulář na Serveru a jemuž bylo potvrzeno uzavření Smlouvy ze strany Poskytovatele. Potvrzením o uzavření Smlouvy ze strany Poskytovatele provedeným emailovou zprávou na adresu udanou Zákazníkem vzniká smluvní vztah mezi Zákazníkem a Poskytovatelem.3. Zahájení a způsob poskytování Služby

3.1. Provedením Registrace Zákazník zcela akceptuje tato Pravidla.

3.2. Provedením Registrace Zákazník prohlašuje, že:

3.2.1. dosáhl věku 18 let, v případě právnické osoby je řádně založen a vznikl ve smyslu příslušných právních předpisů,

3.2.2. je v potřebném rozsahu způsobilý k právním úkonům,

3.2.3. je zodpovědný za všechny vyplněné údaje při Registraci do webových služeb společnosti FinancniRadce.cz, s.r.o.

3.3. Poskytovatel je oprávněn v odůvodněných případech odmítnout poskytování Služby (neakceptovat návrh na uzavření smlouvy). Poskytovatel je oprávněn odmítnout poskytování Služby zejména v těchto případech kdy:

3.3.1. Zákazník uvedl v registračním formuláři nepravdivé či zavádějící informace,

3.3.2. Zákazník (popř. osoby s ním majetkově či personálně propojené) porušuje své závazky vůči Poskytovateli vyplývající z jiného právního vztahu, či v posledních 6 měsících takové své závazky porušoval,

3.3.3. Poskytovatel může důvodně očekávat, že Zákazník nebude plnit své závazky týkající se Služby

3.4. Poskytovatel poskytne Zákazníkovi oprávnění přístupu ke Službě a nenese odpovědnost za žádné zneužití této Služby. Při zneužití Služby Zákazníkem či osobou, jíž Zákazník jakkoliv umožnil přístup ke Službě (včetně své nedbalosti) odpovídá za takové zneužití Služby a škodu tím způsobenou v plném rozsahu Zákazník.

3.5. Poskytovatel nenese odpovědnost za bezpečnost Zákazníkova systému, zařízení užívaných Zákazníkem ani za funkčnost služeb poskytovaných třetími osobami. Zároveň nenese jakoukoli odpovědnost za obsah informací, zveřejňovaných jinými subjekty. Poskytovatel upozorňuje Zákazníka na skutečnost, že webová služba Poskytovatele a její prvky používají formu robotnického automatizovaného chatu a tím Zákazník bere na vědomí, že se nejedná o fyzickou osobu, která na chatu webové služby Poskytovatele komunikuje.

3.6. Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby v přenosu, porušení přenosu dat nebo za bezpečnost údajů během přenosu prostřednictvím prostředků jiných subjektů. Dále nenese Poskytovatel zodpovědnost za rozhodnutí Zákazníka vyplívající z poskytnutých informací Poskytovatele prostřednictvím webové služby Poskytovatele.

3.7. Poskytovatel se zavazuje umožnit Zákazníkovi seznámit se s platným zněním těchto Pravidel a další specifikací Služby. Veškeré výše uvedené dokumenty budou přístupné v informační části Serveru. Poskytovatel je oprávněn měnit výše uvedené dokumenty. O změnách budou Zákazníci informováni zobrazením odpovídající informace v informační části Serveru alespoň 7 dnů přede dnem, kdy změna vstoupí v platnost anebo odesláním emailové zprávy na emailovou adresu Zákazníka, není-li dále stanoveno jinak.

3.8. Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit nebo dočasně přerušit přístup Zákazníka ke Službě, a to v případě kdy:

3.8.1. to bude nezbytné z technických důvodů,

3.8.2. v případě krizového stavu vyhlášeného podle zvláštních právních předpisů,

3.8.3. Zákazník způsobí (byť nezaviněně) poruchu či omezení jakékoliv části Služby,

3.8.4. Zákazník poruší Podmínky užívání Služby,

3.8.5. Zákazník bude využívat Službu v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy či zásadami poctivého obchodního styku,

3.8.6. Zákazník bude (úmyslně či z nedbalosti) podporovat či jinak umožňovat jakékoli činnosti, jež budou v rozporu s právními předpisy, včetně přenosu závadných dat,

3.8.7. Zákazník bude využívat Službu k šíření informací porušujících práva třetích osob či k šíření počítačových virů,

3.8.8. Zákazník naruší bezpečnost systému nebo sítě ve snaze získat neoprávněný přístup,

3.8.9. Zákazník bude neoprávněně využívat data, systémy a sítě Poskytovatele, nebo bude neoprávněně zkoušet, zkoumat či jakýmkoliv jiným způsobem testovat zranitelnost systémů nebo sítí Poskytovatele,

3.8.10. Zákazník bude zasahovat do služeb poskytovaných jiným uživatelům Služby,

3.8.11. Zákazník bude využívat Službu k jakýmkoliv aktivitám, jež by mohl být považovány za aktivity v rozporu se zájmy České republiky,

3.8.12. v jiných případech stanovených právními předpisy nebo v případě, kdy to bude nařízeno rozhodnutím příslušného orgánu veřejné zprávy,

3.8.13. v případech, kdy Poskytovatel bude mít odůvodněné podezření na to, že dochází nebo by mohlo dojít k některému z případů uvedených výše.


4. Změna Služby, Pravidel a identifikačních údajů Zákazníka

4.1. Poskytovatel je oprávněn provádět kdykoliv změny technických specifikací Služby. Provedení takové změny Služby, která bude zásadnějšího charakteru, je Poskytovatel – bude-li to možné - povinen oznámit Zákazníkovi alespoň 7 dní předem zasláním informačního emailu na kontaktní adresu Zákazníka nebo uveřejněním příslušné informace v informační části Serveru.

4.2. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv změnit tyto Podmínky či Ceník. Každá taková změna je účinná okamžikem jejího zveřejnění na www.poradce.cz.

4.3. V případě, kdy Zákazník nebude souhlasit se změnami prováděnými Poskytovatelem podle odst. 4.1. anebo 4.2. Pravidel je Zákazník oprávněn od Smlouvy odstoupit do 1 měsíce ode dne účinnosti změny, a to způsobem uvedeným v odst. 7.6. Pravidel.

4.4 Zákazník je povinen oznámit Poskytovateli změnu svých identifikačních údajů prostřednictvím příslušného formuláře na Serveru a to nejpozději do 7 dnů poté, kdy k těmto změnám došlo. Poskytovatel je oprávněn si v odůvodněných případech vyžádat doklady prokazující nastalou změnu.


5. Doručování písemností a zpráv

5.1. Pro účely těchto Pravidel a Smlouvy se považuje zpráva odesílaná Poskytovatelem za doručenou v okamžiku odeslání příslušné emailové zprávy na Kontaktní adresu Zákazníka.

5.2. Pro účely těchto Pravidel a Smlouvy se považuje informace sdělovaná Poskytovatelem Zákazníkovi prostřednictvím oznámení v informační části Serveru za předanou (doručenou) okamžiku jejího uveřejnění na Serveru.

5.3. Pro účely těchto Pravidel a Smlouvy se považuje zpráva odesílaná Zákazníkem za doručenou v okamžiku, kdy bude Zákazníkovi na jeho Kontaktní adresu Zákazníka doručena potvrzující automatická zpráva Poskytovatele o doručení zprávy odeslané Zákazníkem prostřednictvím příslušného formuláře na Serveru.


6. Reklamace

6.1. Tento článek upravuje odpovědnost Poskytovatele za vady při poskytování Služby a dalších souvisejících činností.

6.2. Zákazník má právo uplatnit reklamaci na poskytnutou Službu.

6.3. Poskytovatel odpovídá v rozsahu zde uvedeném za vady v poskytování Služby v případě, kdy k těmto vadám došlo zaviněním Poskytovatele.

6.4. Poskytovatel neodpovídá za škodu, která Zákazníkovi vznikne v důsledku přerušení poskytování Služby nebo vadného poskytnutí Služby.

6.5. Poskytovatel neodpovídá za škodu ani jiné újmy, které vzniknou v důsledku skutečnosti, že Zákazník neoznámí ve stanovené lhůtě Poskytovateli změnu svých identifikačních či jiných údajů.

6.6 Reklamaci je možné uplatnit jen na kontaktních místech Poskytovatele uvedených v informační části Serveru a prostřednictvím formuláře na Serveru.

6.7. Reklamaci je nutno uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne vadného poskytnutí Služby.

6.8. Poskytovatel vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení reklamace a v případech, kdy vyřízení reklamace vyžaduje projednání se zahraničním provozovatelem, do 2 měsíců ode dne doručení reklamace.

6.9. Pokud Službu bylo možno využít jen částečně, anebo ji nebylo možno využít vůbec pro závadu technického nebo provozního charakteru na straně Poskytovatele, je tento povinen zajistit odstranění závady a po dohodě se Zákazníkem zajistit poskytnutí Služby náhradním způsobem.

6.10. Poskytovatel není poskytovatelem všech produktů na webových stránkách Poskytovatele. Poskytovatel je pouze zprostředkovatelem služeb.


7. Ukončení poskytování Služby

7.1. Zákazník není povinen Službu využívat.

7.2. Kterákoliv ze smluvních stran může ukončit Smlouvu výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.

7.3. Smluvní vztah končí také:

7.3.1. uplynutím dohodnuté doby, byl-li smluvní vztah sjednán na dobu určitou,

7.3.2. úmrtím fyzické osoby – Zákazníka,

7.3.3. zánikem Zákazníka – právnické osoby,

7.3.4. okamžikem, kdy se Poskytovatel věrohodně dozví o prohlášení Zákazníka za nezvěstného,

7.3.5. odstoupením ze zákonných důvodů či z důvodů sjednaných mezi stranami.

7.4. Dále má Zákazník právo odstoupit od smluv uzavřených s použitím prostředků komunikace na dálku ve smyslu § 52 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od Aktivace Služby.

7.5. Dojde-li k podstatné změně těchto Pravidel nebo změně specifikace Služby, má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být Poskytovateli doručeno nejpozději do 1 měsíce ode dne účinnosti výše uvedené změny.

7.6. Veškeré právní úkony směřující k ukončení účinnosti Smlouvy musí být učiněny písemně formou elektronické komunikace (u úkonů Poskytovatele zasláním emailové zprávy na Kontaktní adresu Zákazníka a u úkonů Zákazníka využitím příslušného formuláře na Registračním Serveru).


8. Nakládání s osobními údaji

8.1. Zpracování osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a je ze strany Poskytovatele prováděno zabezpečeným způsobem automaticky i manuálně.

8.2. Údaje získané od Zákazníků dle těchto Pravidel bude Poskytovatel zpracovávat a využívat k marketingovým účelům, zvláště za účelem vytvoření databáze Zákazníků a za účelem zasílání obchodních sdělení či propagačních materiálů Poskytovatele anebo jeho obchodních partnerů v databázi zařazeným osobám (obvykle v rozsahu: jméno, příjmení, popř. název či obchodní firma, adresa bydliště, sídla a provozovny, telefonní číslo, emailová adresa, rodné číslo; v případě informací vyplývající z přihlášení přes sociální sítě navíc datum narození, vzdělání, apod.).

8.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do databáze osobních údajů bez nutnosti předchozího oznámení dotčeným Zákazníkům.

8.4. Poskytovatel prohlašuje, že osobní údaje poskytnuté Zákazníkem budou zpracovávány pro jeho potřeby, nebudou zpřístupněny jakékoli další osobě s výjimkou smluvních partnerů Poskytovatele a affiliate partnerů Poskytovatele. Dále může poskytovatel zpřístupnit osobní údaje smluvní straně, jejichž produkty Poskytovatel nabízí a uživatel potvrdil zájem o ně prostřednictvím webových služeb.

8.5. V případě porušení povinností Poskytovatele dle zákona č. 101/2000 Sb. (dále jen „Zákon“), má Zákazník právo dle § 21 Zákona zejména požadovat na Poskytovateli vysvětlení a požadovat, aby byl odstraněn vzniklý protiprávní stav.

8.6. Poskytovatel je oprávněn zmocnit nebo pověřit zpracováním osobních údajů jakékoli třetí osoby, včetně osob zahraničních.

8.7. Poskytovatel se zavazuje zabezpečit osobní údaje proti zneužití, v případě předání údajů třetím osobám v souladu se Zákonem a těmito Pravidly však Poskytovatel nenese odpovědnost za jejich případné zneužití, s výjimkou odpovědnosti stanovené Zákonem.

8.8. Zákazník bere na vědomí, že veškerá komunikace mezi Zákazníkem a Poskytovatelem může být Poskytovatelem monitorována, a to výhradně za účelem záznamu jednotlivých transakcí, ochrany práv Poskytovatele a vnitřní kontroly úrovně služeb Poskytovatele. Monitorováním se v této souvislosti rozumí zejména záznam volání či datové komunikace.

8.9. Přihlásí-li se zákazník ke stránce pomocí sociální sítě Facebook, pak Zákazník bere na vědomí, že můžou být sdíleny odkazy a jakýkoliv obsah účtu Zákazníka na sociální síti Facebook.


9. Souhlas se zpracováním údajů

9.1. Zákazník svou Registrací v souladu s těmito Pravidly poskytuje Poskytovateli souhlas se zpracováním osobních údajů, poskytnutých v registračním formuláři na webových stránkách Poskytovatele nebo ve formulářích smluvního partnera Poskytovatele a affiliate partnera Poskytovatele, dále registrací prostřednictvím sociální sítě Facebook, a to k marketingovým účelům – zvláště za účelem vytvoření databáze Zákazníků a za účelem zasílání obchodních sdělení či propagačních materiálů Poskytovatele na dobu nezbytně nutnou.

9.2. Zákazník dále potvrzuje, že byl Poskytovatelem coby správcem osobních údajů informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Zákazník bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat.

9.3. Zákazník svou Registrací v souladu s těmito Pravidly rovněž vyslovuje souhlas ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Zákazník si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat, a to způsobem dle odst. 7.6. Pravidel.

9.4. Zákazník také vyslovuje Poskytovateli souhlas s kontaktováním prostřednictvím telefonu, SMS nebo formou emailové zprávy s nabídkou dalších produktů a služeb společnosti.

9.5. Nebude-li si Zákazník nadále přát, aby mu byla prostřednictvím elektronické pošty, telefonu nebo SMS zasílána obchodní sdělení, oznámí tuto skutečnost způsobem dle odst. 7.6. Pravidel nebo dle § 5 odst. 5 zákona.10. Souhlas s užitím díla a umísťování děl na webové služby Poskytovatele

10.1. Pokud Zákazník umístí na webové stránky Poskytovatele v libovolné podobě jakékoli materiály, které jsou autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském (dále jen „Dílo“), uděluje tímto umístěním Poskytovateli nevýhradní licenční oprávnění a svolení k užití takových autorských děl jejich publikováním. Veškerá tato oprávnění uděluje Zákazník Poskytovateli bez nároku na jakoukoli odměnu či dodatečnou odměnu, a to pro jakékoliv užití v rozsahu neomezeném.

10.2. Dílem se pro potřeby těchto Pravidel rozumí zejména texty, vzkazy, myšlenky, příběhy, apod., které jsou Zákazníky šířeny prostřednictvím webových stránek Poskytovatele – především v poradenské sekci.

10.3. Poskytovatel tím, že umožní Zákazníkovi uložení, zpracování a provozování Díla, poskytuje takovému Zákazníkovi zprostředkovatelské služby informační společnosti ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel není v rozsahu uvedeného ustanovení tohoto zákona odpovědný za činnost Zákazníků. Poskytovatel neodpovídá za porušení práv třetích osob (zejména pak práv na ochranu osobnosti a práv autorských, práv k ochranným známkám, práv na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství nebo jakékoli důvěrné informace) umístěním Díla na webové stránky.

10.4. Zákazník se zavazuje umísťovat na webové stránky pouze takový obsah, u něhož garantuje souhlas, jenž musí být dán třetími osobami, v souvislosti se zobrazením osob, vlastních jmen, firem, ochranných zámek, firemních značek, jako jsou např. loga a/nebo užitím autorských děl. Nedostatek takovéhoto souhlasu je porušením těchto Pravidel. Zákazník se zavazuje nahradit Poskytovateli škodu, která případně vznikne v souvislosti s porušením výše uvedeného prohlášení.

10.5. Na webových stránkách je zakázáno umisťovat Dílo, které jakýmkoli způsobem snižuje lidskou důstojnost, porušuje jakákoli práva na ochranu osobnosti, autorská práva a jakákoli jiná práva třetích osob, dále pak Dílo, které by mohlo narušit duševní a mravní vývoj dětí a mladistvých, nebo Dílo zahrnující erotické, pornografické, rasistické, nacistické či jiné protiprávní prvky, nebo podněcující k násilí, rasové či jiné nesnášenlivosti, nebo jinak porušující obecně závazné právní předpisy.

10.6. Poskytovatel si vyhrazuje právo filtrovat či odstranit jakékoli Dílo v případě, že zjistí, že jeho umístěním na webových stránkách dochází dle názoru Poskytovatele k porušování právních předpisů.11. Všeobecná a závěrečná ustanovení

11.1. Zákazník prohlašuje, že se před Registrací seznámil s podmínkami poskytování Služby, těmito Pravidly, způsobem užívání Služby, úhradou poplatků, odstraňování závad, uplatňováním práv z odpovědnosti za vady a v celém rozsahu s nimi bez výhrad souhlasí.

11.2. Zákazník souhlasí, že bude používat Službu pouze pro své vlastní potřeby.

11.3. Vzhledem k tomu, že jsou k uzavírání Smlouvy užity elektronické prostředky, informuje Poskytovatel Zákazníky o tom, že uzavřená Smlouva je archivována v elektronické podobě.

11.4. Právní vztahy při poskytování Služby se řídí právními předpisy České republiky, zejména pak zákonem č. 127/2005 Sb.

11.5. Smluvní vztah obou smluvních stran vzniklý na základě uzavřené Smlouvy o užívání Služby se řídí v případě Zákazníka – nepodnikající fyzické osoby zákonem č. 40/1964 Sb., Občanským zákoníkem a v případě ostatních Zákazníků se řídí podle výslovné dohody smluvních stran zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem.

11.6. Je-li některé ustanovení Pravidel neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.7. K rozhodování sporů vzniklých v souvislosti s těmito Pravidly jsou příslušné české soudy.

11.8. Tato Pravidla jsou účinná počínaje dnem 1.9.2014.

FinancniRadce.cz, s.r.o.
IČO: 02674386
U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha 1,
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 222082Zásady nakládání s osobními údaji

Zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webových služeb společnosti FinancniRadce.cz, s.r.o.

1. Tento dokument shrnuje základní zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webových služeb společnosti FinancniRadce.cz, s.r.o. se sídlem U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha 1, IČO: 02674386, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 222082 (dále Poskytovatel).

2. Poskytovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. Věnujte proto prosím výše uvedeným předpisům patřičnou pozornost.

3. Poskytovatel nezpracovává osobní údaje uživatelů našich služeb jinak, než k zákonným účelům, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas. Data jsou přitom zpracovávána pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro výše dosažení uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

4. Pokud Poskytovatel bude potřebovat údaje od uživatele, které ho budou identifikovat (osobní údaje) nebo které Poskytovateli umožní uživatele kontaktovat za účelem poskytnutí produktu nebo služby, jež byli uživatelem vyžádány, výslovně o ně bude zažádáno Poskytovatelem.

5. Údaje, které jsou shromažďovány Poskytovatelem v souvislosti s uživateli webových služeb Poskytovatele, mohou obvykle obsahovat jméno a příjmení uživatele, emailová adresa, telefonní číslo, rodné číslo, číslo bankovního účtu, užívanou přezdívku (uživatelské jméno) nebo adresu trvalého nebo přechodného bydliště uživatele. V souvislosti s využíváním webových služeb Poskytovatele může Poskytovatel shromažďovat určité další informace o uživateli, které jsou potřeba pro vygenerování vhodných výsledků: například název poskytovatele internetových služeb a adresu IP, pomocí které se uživatel přihlašuje k webovým službám Poskytovatele, dále datum a čas přístupu k těmto službám, použití souborů cookies, vlastnosti webového prohlížeče, operační systém nebo sledování akcí provedené na webových službách.

6. Uživatel svou Registrací poskytuje Poskytovateli souhlas se zpracováním osobních údajů, poskytnutých v registračním formuláři nebo registrací prostřednictvím sociální sítě Facebook, a to k marketingovým účelům – zvláště za účelem vytvoření databáze uživatelů a za účelem zasílání obchodních sdělení či propagačních materiálů Poskytovatele na dobu nezbytně nutnou.

7. Poskytovatel může zpřístupnit osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat zákon anebo se souhlasem uživatele. Dále může poskytovatel zpřístupnit osobní údaje smluvní straně, jejichž produkty Poskytovatel nabízí a uživatel potvrdil zájem o ně prostřednictvím webových služeb. Osobní údaje poskytuje uživatel Poskytovateli dobrovolně (pro některé služby je však pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno).

8. Současně uživatel svou Registrací souhlasí s kontaktováním prostřednictvím telefonu, SMS nebo formou emailové zprávy. Odvolání tohoto souhlasu je možné podle § 5 odst. 5 zákona uskutečnit písemně.

9. Uživatel prohlašuje, že si je vědom svého práva přístupu k osobním údajům, práva na opravu osobních údajů jako i dalších práv podle § 21 zákona.

10. Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů Poskytovatelem spočívajících v nahrávkách telefonních hovorů mezi Uživatelem a callcentrem Poskytovatele. Poskytovatel prohlašuje, že tyto osobní údaje Uživatele bude zpracovávat za účelem poskytování Služeb, za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Poskytovatele a za účelem jejich využití při marketingových a propagačních akcích, a zasílání marketingových materiálů.

11. V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tímto všechny uživatele webových služeb Poskytovatele, kteří poskytnou společnosti své osobní údaje, informujeme o těchto jejich zákonných právech:

11.1. Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů.

11.2. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může

11.2.1. požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, 11.2.2. požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

12. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (tento postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů bez dalšího). Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

13. Uživatel je upozorněn na skutečnost, že údaje o jejich jménu, příjmení a adrese mohou být za účelem nabízení obchodu a služeb předávány společnostem specifikovaným podmínkách konkrétní služby. Případný nesouhlas s tímto předáváním je nutné vyjádřit písemně. Předáním informace o své emailové adrese uděluje uživatel společnosti souhlas k zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky, není-li v podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak. Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich zákonných práv lze použít emailovou adresu Poskytovatele: poradce (zavináč) poradce.cz.

Tyto Zásady nakládání s osobními údaji uživatelů jsou účinná počínaje dnem 1.9.2014.

FinancniRadce.cz, s.r.o. , IČO: 02674386, U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha 1, Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 222082Obchodní podmínky - hubnutí

Souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních údajů společností SUNKINS a. s.

Odesláním formuláře udělujete společnosti SUNKINS a. s., se sídlem Americká 17, Praha 2, 120 00, IČ 27862267, DIČ CZ27862267, souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních údajů, které ji poskytuji.

Tato data jsou poskytována primárně za účelem přípravy nabídky služeb pro klienta. Některé poskytnuté údaje uvedené v žádosti mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění. Klient souhlasí s šířením obchodních sdělení elektronickou formou (§7, 480/2004 Sb.). Souhlas klient poskytuje na dobu neurčitou. Zpracováním osobních údajů klienta může společnost SUNKINS a.s. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Klient tímto zároveň výslovně souhlasí s tím, že společnost SUNKINS a.s. je oprávněna předat osobní údaje klienta poskytovali poptávané služby a že je po společnost SUNKINS a.s. oprávněna předat osobní údaje klienta jinému subjektu na základě smlouvy mezi třetí osobou a společností SUNKINS a.s.

Klient může kdykoliv písemně požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze společnosti SUNKINS a.s., ta si poté ponechá pouze ty údaje, které jsou nezbytné ke správě existujících smluvních vztahů, sjednaných jejím prostřednictvím.

Odmítnutí odpovědnosti: Výsledky klientů jsou zcela individuální a jsou závislé na mnoha faktorech jako je např. zdravotní stav klienta, dodržování předepsaného režimu, pohybová aktivita apod. Výsledky jednotlivých klientů mohou být odlišné.